SO SIMPLE (2012) | Watch Nepali Full Movie | Ft. Pramod Bhardwaj, Bhawana Regmi
and to Download.

MOVIE DETAILS:
Nepali Film: So Simple (2012)
Genre: Love Story

Cast: Sushil Pokharel, Nirmal Sharma, Bhawana Regmi, Pramod Bhardwaj, Rashmi Bhatta, Shishir Bhandari, Raj Ballav Koirala, Ashok Sharma, Keshab Bhattarai
Director: Shiva Regmi
Producer: Keshab Bhattarai
Screenplay: Pradeep Bhardwaj
Cinematographer: Deepak Bajracharya
Editor: Rajani Panta, Banish Shah